نقش آموزش در ارتقاء فرهنگ کار

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 15-23

10.22034/jsetm.2023.176112

امیر یعقوبی؛ قنبر علی دلفان آذری


نقش ابزار های واقعیت افزوده در آموزش علوم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 81-84

10.22034/jsetm.2023.177427

جمشید قربانی قلعه شاهرخی؛ نسیم مختاری؛ زهره عطائی؛ وحید بنیسی


فرصت ها وتهدید های آموزش غیررسمی در آموزش ریاضی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 6-10

10.22034/jsetm.2024.434017.1024

حمزه آبار؛ سعید ملانتاج کاسگری


مدلسازی عوامل اثرگذار بر ایجاد مدرسه کارآفرین در دوره ابتدایی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 19-36

10.22034/jsetm.2024.441313.1027

نجمه مشروحی فرد؛ پریوش جعفری؛ سید رسول حسینی


تاثیر آموزش با نقشه مفهومی بر یادگیری معنادار ریاضی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تنکابن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22034/jsetm.2024.448362.1029

مریم شمس؛ اسماعیل کاظم پور


استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و اثر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22034/jsetm.2024.451442.1031

سودابه اکبری