اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر پریناز بنیسی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

parenazbanisi2017gmail.com
0000-0001-8074-8921

سردبیر

دکتر پریناز بنیسی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

parenazbanisi2017gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهارک شیرزاد کبریا

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

bsherzad86yahoo.com

دکتر مریم تقوایی یزدی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی مدیریت آموزشی دانشگاه ساری

m_taghvaeeyazdiyahoo.com
0000000300667078

دکتر فرانک موسوی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

f.mousaviiauksh.ac.ir
0000-0003-3552-8991

دکتر نگین جباری

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

neginjabbarigmail.com

دکتر مریم مصلح

دانشیار، ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

maryammoslehgmail.com

دکتر زینب گلزاری

مدیریت آموزشی استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

z_golzariazad.ac.ir
0000-0002-9941-6529

دکتر زهرا طالب

برنامه ریزی درسی استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

z_talebazad.ac.ir

دکتر نورالدین میرزایی

مدیریت آموزشی استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

mirzaeigmail.com

صفحه آرا

رقیه قربان نژاد

کارشناسی کامپیوتر

ghorbaniii.r1395gmail.com

مدیر داخلی

وحیذ بنیسی

روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

vahid.banisigmail.com
0000-0002-7721-2584