نقش آموزش در ارتقاء فرهنگ کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

چکیده

یکی از اساسی ترین وظایف نظام آموزش، ارتقاءفرهنگ کار و غنی سازی سرمایه فرهنگی دانشجویان و دانش آموزان می باشد. فرهنگ کار به ریشه های اجتماعی، مربوط بوده که به عنوان تعیین کنندهای در زندگی اجتماعی، سبک زندگی و دستاوردهای حرفه ای و تخصصی محسوب میگردد. در این زمینه و برای یافتن این اهمیت، تحقیقی بر روی گروهی از دانش آموزانی که برای آزمون ورودی دانشگاه ثبت نام کردند انجام شد. در ابتدا، فرهنگ کار مورد نظر به عنوان یک متغیر نهفته و پنهان در درجه کمتری فرض شد. ولی تحلیل نهایی نشان داد که ارتقاء آموزشی و بهره گیری از آموزشهای فوق برنامه بر روی دانش آموزان سبب ارتقاء دانشی و افزایش تمایل ایشان برای ادامه تحصیل در دانشگاه بوده است، که این افزایش تحصیلات و موفقیت تحصیلی، سرمایه فرهنگی ارتقاء یافته ای است که شرایط دستیابی دانش آموزان را افزایش داده است . زمانی که فرهنگ کار نهادینه گردد کار به عنوان یک ارزش تلقی شده و همه افراد جامعه در سطوح مختلف کار کردن را مسیر توسعه موزون جامعه دانسته و از طریق درست کار کردن به توسعه اقتصادی کمک می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Education in Promoting Work Culture

نویسندگان [English]

  • Amir Yagibe
  • ghanbarali delfanazari
Lecturer at Islamic Azad University, Electronic Department, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most basic tasks of the education system is to improve work culture and enrich the cultural capital of students. Work culture is related to social roots, which are considered as determinants in social life, lifestyle and professional and specialized achievements. In this context and to find this importance, research was conducted on a group of students who registered for the university entrance exam. Initially, the desired work culture was hypothesized as a latent variable to a lesser degree. But the final analysis showed that the educational improvement and the use of extracurricular education on the students has caused the students to improve their knowledge and increase their desire to continue studying in the university, that this increase in education and academic success is an improved cultural capital that the conditions It has increased the achievement of students. When the work culture is institutionalized, work is considered as a value and all people of the society at different levels consider working as the path of balanced development of the society and help the economic development by working properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • culture
  • work
Farhangi AA. Management theorists and celebrities, second edition, Tehran, Mehraban Publishing House. 2012. [Persian]
Jaeger MM. Equal Access but Unequal Outcomes: Cultural Capital and Educational Choice in a Meritocratic Society. Social Forces. 2009.
Ovink SM, Veazey BD. More Than “Getting Us Through:” A Case Study in Cultural Capital Enrichment of Underrepresented Minority Undergraduates. Research in Higher Education, 2010; 52: 370-394.
Robbins, Stephen P. Organization Theory (Organizational Structure and Plan), translated by Seyyed Mehdi Alwani and Hassan Danaei Fard, 4th Edition, Tehran, Safar Publishing House. 2013.
Southgate DE. Determinants of Shadow Education: A Cross-National Analysis (thesis). Retrieved from file:///C:/Users/home/Desktop/payanname/3/3-19.htm. 2009.
Sulis I, Porcu M, Pitzalis M. Scaling the Latent Variable Cultural Capital via Item Response Models and Latent Class Analysis. In B. Fichet, D. Piccolo, R. Verde, & M. Vichi (Eds.), Classification and Multivariate Analysis for Complex Data Structures. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 2011; 271–279.