پیش‌بینی گرایش به اعتیاد بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و کنترل هیجان در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه آموزشی برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه، تهران، ایران

چکیده

هدف :پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر پیش‌بینی گرایش به اعتیاد بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی و کنترل هیجان در نوجوانان ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روش:این پژوهش از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.
جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان متوسطه اول شهر ملایر بوده است که از این تعداد ۳۸۱ دانش‌آموز بر اساس جدول مورگان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.برای تجزیه تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی استفاده شده است.
یافته‌ها :یافته‌ها بیانگر آن بود که بین گرایش به اعتیاد با عدم تحمل بلاتکلیفی رابطه معنادار وجود دارد همچنین بین گرایش به اعتیاد و کنترل هیجان دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
نتیجه‌گیری: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ کنترل هیجان و ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ گرایش به اعتیاد را پیش‌بینی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و میزان این پیش‌بینی 91/0 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of addiction tendency based on intolerance of uncertainty and emotion control in teenagers

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Moradi 1
  • Ruhollah Moradi 2
1 Counseling Department, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Educational Department of Social Welfare Planning, Faculty of Social Sciences, Allameh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research was carried out in order to predict the tendency to addiction based on intolerance of uncertainty and emotional control in teenagers.

Method :

This research is descriptive and correlational in nature and method.

The statistical population of the research included the first high school students of Malayer city, of which 381 students were selected as a statistical sample based on Morgan's table with a stratified random sampling method. Multivariate regression analysis and correlation coefficient significance test were used to analyze the data.

findings:

The findings indicated that there is a significant relationship between the tendency to addiction and intolerance of uncertainty, and there is also a relationship between the tendency to addiction and emotional control of students.

Conclusion:

The results of this research showed that emotion control and intolerance of uncertainty are able to predict the tendency to addiction and the rate of this prediction is 0.91.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : tendency to addiction
  • intolerance to blasphemy
  • emotion control