رابطه فراشناخت با طرحواره های ناسازگاری اولیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کار شناسی ارشد، روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین فراشناخت با طرحواره های ناسازگاری اولیه در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کرمان بود. این پژوهش از حیث هدف در زمره تحقیقات همبستگی و از حیث روش توصیفی پیمایشی محسوب می‌شود.

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کرمان را تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 1394-1395 تحصیل می کردند،که طبق جدول مورگان و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی، 206 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با روایی 76/0 تا 93/0 و پرسش نامه فراشناخت با روایی 72% تا 93% استفاده شد.

روش آماری در این پژوهش آمار استنباطی بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین مولفه های فراشناخت با طرحواره های ناسازگاری اولیه در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کرمان رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between metacognition and primary maladjustment schemas of master's students of Kerman University

نویسنده [English]

  • sahar khajehpoor golosalary
Master's degree, General Psychology, Islamic Azad University, Sirjan Branch, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between metacognition and primary maladjustment schemas in the master's students of Kerman University. This research is considered to be a correlational research in terms of its purpose and a descriptive survey in terms of its method. The statistical population of this research consists of all the master's students of Kerman University who studied in the academic year 1394-1395, 206 people were selected as a sample according to the Morgan table and with the stratified random sampling method. In order to collect information, the initial inconsistent schemas questionnaire with the validity of 0.76 to 0.93 and the metacognition questionnaire with the validity of 72% to 93% were used. The statistical method in this research was inferential statistics and Pearson's correlation coefficient and regression tests were used to analyze the data. The results of the research showed that there is a significant relationship between the components of metacognition and the schemas of primary incompatibility in the master's students of Kerman University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognition
  • Schema
  • Early Incongruity
  • Student
  • MA
Flavell J. "Metacognition and metacognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry". American psychology. 1988; 34: 906-911.
Flavell JH. Cognitive development. Englewood cliffs, NJ: prentice-Hall, Inc. 1985
Ghadimi A, Karmi J, Yazdan Bakhsh M. The relationship between primary maladaptive schemas and metacognitive beliefs with addiction susceptibility. Journal of Principles of Mental Health. 2013; 17(2):73-67. [Persian]
Horner M. Meta cognation strategies instruction in mathematics. Learning disability Quarterly, 2005; 12: 43-55.
Kazemi H, Motahari S. The relationship between primary incompatible schemas and metacognitive states in male and female students, scientific-research journal of cognitive and behavioral sciences research, third year, first issue, serial, 2012; (4): 11-22. [Persian]
Mason D, Martens K, De cort K, Pieters G, Eelen P. Reality monitoring and metacognitive beliefs related to cognitive confidence in obsessivecompulsive disorder. Behavior Research and Therapy, 2006 ; 41: 383-401
Moses  LJ,  Barid  JA, Metacognition In R, Wilson A,  Keil FC. The MIT encyclopedia of the cognitive sciences. Cambridge, MA: MIT press. 2012
Wells A, Welford M, Fraser J, King P, Mendel E, Wisely J. chronic treated with metacognitive therapy: An open trial. Cogn Behav Pract 2008; 15(2): 85-92.
Wells A. Metacognition, about alcohol use in problem drinking. Clin Psychol and Psychother. 2000;(13): 138-143.
Young J, Klosko J, Vishar M. Schema therapy (a practical guide for clinicians). Translators: Hassan Hamidpour (2006). 1999 [Persian]
 
Young JE. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach: Professional Resource Press Sarasota eFL FL; 1999.
Yousefnejad Shirvani M, Peyvastegar M. the relationship between life satisfaction and primary maladaptive schemas in students, Knowledge and Research in Applied Psychology, 2013; 12(2): 55-65. [Persian]
Zargar M, Kakavand A, Jalali M, Salavati M. Applied Psychology Quarterly, 2010; 5(17): 2010-84. [Persian]