رابطه میزان استفاده از اینستاگرام بر بدریخت انگاری بدنی و اختلالات خوردن در دختران نوجوان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات،تهران،ایران

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: دوره نوجوانی یکی از حساسترین و بحرانیترین دورههای تحول هر انسان بوده و ظاهر فیزیکی جنبه مهمی از هویت شخصی نوجوان را تشکیل میدهد. از سویی عوامل متعددی میتوانند در شکل گیری تصویر بدنی نوجوانان نقش داشته باشند. بنابراین پژوهش با هدف بررسی رابطه میزان استفاده از اینستاگرام بر بدریخت انگاری بدنی و اختالالت خوردن در دختران نوجوان شهر تهران انجام شد.
روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع الگویابی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دختران نوجوان محدوده سنی 15-18 سال شهرستان تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از این میان 340 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. ابزار جمع آوری دادهها در پژوهش حاضر1- آزمون نگرشهای خوردن (گارنر و همکاران، 1982) و مقیاس اصلاح شده، وسواس فکری- عملی یل براون برای اختلال بدشکلی بدن (فیلیپس و همکاران، 1997) و پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه ی اجتماعی که پرسشنامه ا ی محقق ساخته است در غالب یک پرسشنامه آنلای ن تدارک دید ه شده بود، انجام شد. داده های جمع آوری شده با به کارگیری نرم افزارهای 26SPSS و 24AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد که میزان استفاده از اینستاگرام بر بدریختانگاری بدنی (0/001>P، 0/431=β )واختالالت خوردن دختران نوجوان شهر تهران اثر معنادار و مثبتی دارد (0/001>P، 0/780=β).بنابراین فرهنگ سازی و آموزش در ارتباط با چگونگی مواجهه و بهره گیری از شبکه های اجتماعیمجازی مانند اینستاگرام در فرهنگ عمومی جامعه، ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between the amount of Instagram use on body dysmorphic disorder and eating disorders in teenage girls in Tehran

نویسندگان [English]

  • Sara Hosseini Shabestari 1
  • parenaz banisi 2
  • ghanbar ali delfan azari 3
1 Master's student, University of Research Sciences, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, Tehran West Branch
3 Lecturer at Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aims at studying the effect of Instagram usage on body dysmorphic disorder and eating disorders in teenage girls.

In this case, we applied structural equations to do this research. The Statistical Society was teenage girls aged 15 to 18 years old. The number of statistical samples by applying the Morgan table were 340 people and were selected in a simple random sampling method.

Three questionnaires were given to students as follows: 1. Garner and Garfinkel's (1979) Eating Attitude Test (EAT-26) 1989.

2. BODY DYSMORPHIC DISORDER MODIFICATION OF THE Y-BOCS (BDD-YBOCS) philips 1997. And positive and negative effects of social media made by the researcher ( online questionnaire) . Based on the findings, the path coefficient of Instagram usage effect on body dysmorphia was 0.431 with t=5.747 which is more than 1.96, so the null hypothesis was refuted and the opposite assumption was accepted with a confidence level of 0.95. in addition, the path coefficient of Instagram usage effect on eating disorder was 0.780 with t=15.896 which is more than 1.96, so the null hypothesis was refuted and the opposite assumption was accepted with a confidence level of 0.95.

Accordingly, the Instagram usage of body dysmorphic disorder and eating disorders has a positive effect and the more time the teenage girls spend on visiting mode, fashion and celebrities pages, the more likely they are exposed to body dysmorphic disorder and eating disorders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eating disorders
  • Body dysmorphic disorder
  • Instagram
Akbarzadeh Jahormi SJ, Razavizadeh, SN, Sheikhi M. The role of Instagram in women's body management, a case study of women, New Media Studies Quarterly, 2018; (5)20: 37-97.
Rezaei F. American Psychiatric Association, 2013, DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Statistical Disorders, fifth edition, Arjmand Publications.
Allegrante J, Thorisdottir I, Sigurvinsdottir R, Asgeirsdottir B, Active and Passive Social Media Use and Symptoms of Anxiety and Depressed Mood Among Icelandic Adolescents,  Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2019;22(8).
Coy Dibley I, Digitized Dysmorphia” of the female body: the re/disfigurement of the image, 2016, Article number: 16040
Georgetti V, Cataldo I, De Luca I, Cioccocelli D, Abdi S, et al, Fitspiration on social media:  Body-image and other psychopathological risks among young adults, Emerging Trends in Drugs, Addictions, and Health, 2021, 1(2021) 100010
González-Nuevo, C., Cuesta, M., & Muñiz, J. (2021). Concern about appearance on Instagram and Facebook: Measurement and links with eating disorders. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 15(2).‏
Malighetti, C., Chirico, A., Sciara, S., & Riva, G. eating disorders and Instagram: What emotions do you express?.‏ (2020),
Panno A, Imperatori O, Carbone G, Corazza O, Taddei I, all etc, The association between social media addiction and eating disturbances is mediated by muscle dysmorphia-related symptoms: a cross-sectional study in a sample of young adults, 2021, 27, pages1131–1140
Pixie G. T, Carmen E. L, Instagram use is linked to increased symptoms of orthorexia nervosa. Springer link, 2017,DOI 10.1007/s40519-017-0364-2
Smita B. T, Suphala K, The Shackles of The Mirror? A Case Study on Body Dysmorphic Disorder. International Journal of Management, Technology, and Social      Sciences (IJMTS), 2021, 2581-6012, Vol. 6, No. 2
Sohrab zade, M., Niazi , M.,,Nejadi,A.,  Afra, H.(2019), Virtual social networks and the formation of women's mental image of their bodies, Quarterly Journal of woman & society, 10(38), 217 240. 
Voung A, Jarman H, Doley J, McLean S,  Social Media Use and Body Dissatisfaction in Adolescents: The Moderating Role of Thin- and Muscular-Ideal Internalizations. International journal of environmental research and public health, 2021, 18(24), 13222
Walker C, Krumhuber E, Dayan S, Furnham A,  Effects of social media use on desire for cosmetic surgery among young women, Current psychology, 2019, 40, 3355–3364