مطالعه تطبیقی عناصر برنامه درسی دوره ی پیش دبستانی در رویکردهای اسکوپ، بانک استریت و رجیو امیلیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ، ایران

10.22034/jsetm.2023.411298.1009

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی عناصر برنامه ی درسی دوره پیش دبستانی در چهار مولفه هدف، محتوا، روش تدریس و شیو های ارزشیابی، در رویکردهای اسکوپ، بانک استریت و رجیو امیلیا می باشد. این پژوهش از نوع تطبیقی با رویکرد کیفی می باشد. گرد آوری داده ها با استفاده از مطالعه ی کلیه‌ اسناد، مدارک و مقالات مرتبط با این رویکردها در بازده زمانی 2021-1998 جمع آوری شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مراحل چهار گانه جرج بردی صورت گرفته است.در زمینه هدف هر سه رویکرد به پرورش اعتماد به نفس و برقراری ارتباط و ایجاد همکاری توجه دارند .از بعد محتوا هرسه رویکرد محتواهای باز و انعطاف پذیر و دروسی مانند هنر و مهارت ورزی را اساس کار خود قرار میدهند. در زمینه روش روشهای فعال و فراگیر محور مورد توجه میباشد. مربی در هرسه رویکرد نقش هدایتگر و راهنما را دارد و ارزشیابی فرایند محور میباشد. از جمله تفاوت های این سه دیدگاه اینست که در رویکرد اسکوپ(آمریکا) عمدتا تاکید بر زبان آموزی بوده است این درحالی است که محتوا در روش بانک استریت(آمریکا) بر مبنای مطالعات اجتماعی گزارش شده است اما در رویکرد رجیوامیلیا(ایتالیا) بیشتر مهارت های پژوهشی و رشد مد نظر بوده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند به برنامهریزان، مولفان کتابهای درسی و معلمان و سایر علاقه مندان کشور مان کمک کند تا با دید وسیعتری نسبت به تدوین بهتر عناصر برنامهدرسی، تغییر برنامهدرسی و انتخاب مناسبتر اهداف، محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of preschool curriculum elements On Scoop, Bank Street and Reggio Emilia sites

نویسندگان [English]

  • Elaheh Rezaei 1
  • Zahra Taleb 2
1 Azad University, South Tehran branch
2 Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the current research is to study the comparative elements of the preschool curriculum in the four components of the goal, content, teaching method and evaluation methods, in Scope, Bank Street and Reggio Emilia areas. This research is of comparative and qualitative type.

Data collection has been collected using the study of all documents, papers and articles related to these approaches in the period of 1998-2021. Data analysis has been done using George Brady's four steps. The terms of the goal, all three approaches pay attention to developing self-confidence, communicating and creating cooperation. From the content aspect, all three approaches base their work on open and flexible contents and lessons such as art and skill development. In the field of methods, active and inclusive methods are of interest. In all three approaches, the coach has the role of a guide and the evaluation is process oriented

One of the differences between these three views is that in the SCOPE approach (USA) the emphasis was mainly on language learning, while the content in the Bank Street method (USA) is reported based on social studies, but in the Reggio Emilia (Italy) approach, more skills Research and development has been considered. The results obtained from this research can help the planners, authors of textbooks and teachers and other interested people of our country to have a broader view towards better compilation of curriculum elements, curriculum change and more appropriate selection of goals, content, teaching and evaluation methods. take action

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative study
  • Curriculum elements
  • scoop
  • bankstreet
  • reggioemilia