اثربخشی آموزش زوج درمانی و تاثیر آن در پیشگیری از مشکلات زناشویی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

2 دانشگاه ازاد اسلامی تهران جنوب

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

10.22034/jsetm.2023.418750.1017

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش زوج درمانی در کاهش مشکلات زناشویی زوجین در شهرستان اسلامشهر انجام شد.
پژوهش حاضر یک مطالعه شبه تجربی نیمه آزمایشی مداخله ای با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش
عبارت بودند از زوجهایی که کمتر 5 سال ازدواج کرده و ساکن شهرستان اسلامشهر در سال 1402-1401 بودند. در این پژوهش، نمونه
گیری به صورت هدفنمد بود و نمونه پژوهش شامل 30 زوج )60 نفر( بود که به شکل تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تخصیص
یافتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی )1379( 54 سوالی و پروتکل جلسات زوج درمانی
گاتمن بود. پس از نمونه گیری همه ی اعضای نمونه به سوالات پرسشنامه مذکور در جهت پیش آزمون پاسخ دادند. سپس مداخله بر اساس پروتکل مذکور برای گروه آزمایش در قالب 10 جلسه آموزش یک ساعته انجام شد. پس از آن هر دو گروه به سوالات همان پرسشنامه جهت پس آزمون پاسخ دادند. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده‌ها در محیط نرم‌افزار SPSS نسخه 25 و به شیوه توصیفی )میانگین،فراوانی و انحراف معیار( و استنباطی )تحلیل کوواریانس( انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که زوج درمانی گاتمن اثر معناداری بر تمام زیر مقیاسهای تعارضات زناشویی زوجین دارد. بدین معنا که میانگین مشکلات زناشویی گروه آزمایش در پس از مداخله آموزشی نسبت به گروه کنترل در تمام زیر مقیاسهای مشکلات زناشویی کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of couple therapy training and its effect in preventing couple's martial problems

نویسندگان [English]

  • Parinaz Kord 1
  • Parinaz Banisi 2
  • Amir Aliasghari 3
1 Islamic Azad university of Tehran west
2 Islamic University of the Tehran south
3 Islamic University of the Rudehen
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of couple

therapy training in reducing marital problems of couples in Islamshahr city. The present study

was a quasi-experimental, semi-experimental, pre-test-post-test intervention study with a

control group. The statistical population of this research consisted of couples who had been

married for less than 5 years and lived in Islamshahr city in 1401-1402. In this research, the

sampling was purposive and the research sample included 30 couples (60 people) who were

randomly assigned to two intervention and control groups. The tools used in this research

included the 54-question questionnaire of binary marital conflicts (1379) and the protocol of

Gutman couple therapy sessions. After sampling, all members of the sample answered the

questions of the mentioned questionnaire for the pre-test. Then, the intervention was carried

out based on the mentioned protocol for the experimental group in the form of 10 one-hour

training sessions. After that, both groups answered the questions of the same questionnaire for

the post-test. In this research, data analysis was done in the SPSS version 25 software

environment in a descriptive (mean, frequency and standard deviation) and inferential

(covariance analysis) way. The results indicated that Gutman couple therapy has a significant

effect on all the subscales of couples' marital conflicts. This means that the average marital

problems of the experimental group after the educational intervention has decreased compared to the control group in all subscales of marital problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gottman
  • couple therapy
  • marital problems