اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سبک‌های تفکر دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی، منطقه 11 آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد. واحد الکترونیک

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب- تهران ، ایران

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ایران

10.22034/jsetm.2023.417018.1015

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سبک‌های تفکر دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی، منطقه 11 آموزش و پرورش می‌باشد.‌
پژوهش حاضر، پژوهشی نیمه آزمایشی از طریق جای گماری تصادفی گروه نمونه در دو گروه آزمایش و کنترل، به شیوه پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد.‌ در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده شد.‌ در این پژوهش در بخش میدانی با استفاده از پرسشنامه و در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی با استفاده از روش کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته می‌شود.‌ برای این مهم جامعه آماری پژوهش حاضر دانش‌آموزان و معلمان مدارس دخترانه ابتدایی منطقه 11 شهر تهران می‌باشد.‌ روش نمونه‌گیری به شیوه تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود.
بین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی رابطه وجود دارد نتایج آزمون نشان داد برنامه آموزش مهارت‌های ارتباطی بر افزایش مؤلفه‌های هوش گاردنر (درون فردی، هستی‌گرا، موسیقایی، تصویری، طبیعت‌گرایی، برون فردی، کلامی، جسمی، منطقی) تفاوت وجود دارد.‌ از مهارت‌های تضمین‌کننده موقعیت مدیران، داشتن مهارت‌های روابط انسانی و مهارت برقراری ارتباط با دیگران است. یکی از مهارت‌هایی که مدیران باید کسب کند، مهارت در کار کردن با دانش‌آموزان با هوش‌های چندگانه است و برای اینکه بتواند در شمار یکی از اعضای مؤثر محیط فعالیت خود درآمده و بین اعضای تحت رهبری خود، همکاری و تفاهم به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching communication skills on the thinking styles of elementary school female students in the 11th education and training region

نویسندگان [English]

  • somayeh zarei 1
  • parenaz banisi 2
  • Qanbar Ali Delfan Azri 3
1 Islamic azad university of electronic
2 Associate Professor, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Lecturer at Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran
چکیده [English]

The aim of the current research is the effectiveness of teaching communication skills on the thinking styles of elementary school girl students in Education Region 11.

The current research was a semi-experimental research through the random placement of the sample group in two experimental and control groups, in the pre-test and post-test method. In this research, the library method was used to collect data and information. In the field, information is collected using a questionnaire, and in the theoretical foundations and background of internal and external research, information is collected using the library method. For this purpose, the statistical population of this research is the students and teachers of girls' primary schools in the 11th district of Tehran. Sampling method It was a multistage cluster randomization.There is a relationship between the effectiveness of communication skills training. The test results showed that the communication skills training program has a difference in increasing Gardner's intelligence components (intrapersonal, ontological, musical, visual, naturalistic, extroverted, verbal, physical, logical). The position of managers is to have human relations skills and the ability to communicate with others. One of the skills that managers must acquire is the skill of working with students with multiple intelligences and in order to be able to become one of the effective members of their work environment and create cooperation and understanding among the members under their leadership

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness of teaching communication skills
  • thinking styles
  • elementary school girl students
  • education region 11