اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر هوش گاردنر دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی، منطقه 11 آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد. واحد الکترونیک

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب- تهران ، ایران

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ایران

10.22034/jsetm.2023.417301.1016

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سبک‌های تفکر دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی، منطقه 11 آموزش و پرورش می‌باشد.‌
پژوهش حاضر، پژوهشی نیمه آزمایشی از طریق جای گماری تصادفی گروه نمونه در دو گروه آزمایش و کنترل، به شیوه پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد.‌ در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده شد.‌ در این پژوهش در بخش میدانی با استفاده از پرسشنامه و در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی با استفاده از روش کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته می‌شود.‌‌ روش نمونه‌گیری به شیوه تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود.

نتایج نشان داد بین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و سبک‌های تفکر رابطه وجود دارد.‌ همچنین بین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی رابطه وجود دارد نتایج آزمون نشان داد برنامه آموزش مهارت‌های ارتباطی بر افزایش مؤلفه‌های هوش گاردنر (درون فردی، هستی‌گرا، موسیقایی، تصویری، طبیعت‌گرایی، برون فردی، کلامی، جسمی، منطقی) تفاوت وجود دارد.‌ از مهارت‌های تضمین‌کننده موقعیت مدیران، داشتن مهارت‌های روابط انسانی و مهارت برقراری ارتباط با دیگران است که مهارت انسانی رابطه قوی با هوش چندگانه برون فردی، هوش کلامی و هوش موسیقیایی دارد.‌ یکی از مهارت‌هایی که مدیران باید کسب کند، مهارت در کار کردن با دانش‌آموزان با هوش‌های چندگانه است و برای اینکه بتواند در شمار یکی از اعضای مؤثر محیط فعالیت خود درآمده و بین اعضای تحت رهبری خود، همکاری و تفاهم به وجود آورد، باید به حد کافی از مهارت انسانی بهره‌مند باشد.‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of communication skills training on Gardner's intelligence of primary school girl students, education district 11

نویسندگان [English]

  • somayeh zarei 1
  • parenaz banisi 2
  • Qanbar Ali Delfan Azri 3
1 Islamic azad university of electronic
2 Associate Professor, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Lecturer at Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran
چکیده [English]

The aim of the current research is the effectiveness of teaching communication skills on the thinking styles of elementary school girl students in Education Region 11.

The current research was a semi-experimental research through the random placement of the sample group in two experimental and control groups, in the pre-test and post-test method. In this research, the library method was used to collect data and information. In the field, information is collected using a questionnaire, and in the theoretical foundations and background of internal and external research, information is collected using the library method. The sampling method was a multi-stage cluster random method.

The results showed that there is a relationship between the effectiveness of teaching communication skills and thinking styles.Also, there is a relationship between the effectiveness of communication skills training. The results of the test showed that the communication skills training program has a difference in increasing the components of Gardner's intelligence (intrapersonal, ontological, musical, visual, naturalistic, extroverted, verbal, physical, logical). The skills that guarantee the position of managers are having human relations skills and the ability to communicate with others, which human skills have a strong relationship with external multiple intelligence, verbal intelligence and musical intelligence. One of the skills that managers must acquire is the ability to work with students. He has multiple intelligences and in order to be one of the effective members of his work environment and to create cooperation and understanding among the members under his leadership, he must have enough human skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness of communication skills training
  • Gardner'
  • s intelligence
  • elementary school girl students
  • 11th education region