مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و درمان مبتنی بر شفقت بر روی نشخوار فکری و اضطراب داوطلبان کنکور تحصیلات تکمیلی سال 1400-1401 در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارم

10.22034/jsetm.2023.424265.1021

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی ذهنآگاهی و درمان مبتنی بر شفقت بر نشخوار فکری و اضطراب داوطلبان کنکور تحصیلات تکمیلی شهر تهران می باشد.پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش نیمه‌آزمایشی است. این پژوهش به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه اجرا شد و برای تحلیل دادههای جمع آوری شده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. جامعه مورد پژوهش شامل تمامی داوطلبان کنکور تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی 1401-1400 شهر تهران بودند. نمونه موردمطالعه شامل 45 نفر از افراد جامعه آماری مذکور بود که به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. به دوطلبان دو پرسشنامه (1- اضطراب امتحان, ساراسون در سال 1957و 2- نشخوار فکری, نولن هوکسما و مارو در سال 1991) در غالب دو پرسشنامه آنلاین داده شد. پژوهش حاضر درصدد بررسی مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی با درمان مبتنی بر شفقت در اضطراب و نشخوار فکری داوطلبان کنکور بود و نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین تعدیل‌یافته گروه‌های آموزش ذهن‌آگاهی و گروه درمان مبتنی بر شفقت در مرحله پس‌آزمون در متغیر اضطراب، نشخوار فکری و مؤلفه‌های آن مشاهده نشد. بنابراین بین اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و درمان مبتنی بر شفقت بر اضطراب و نشخوار فکری در داوطلبان کنکور تفاوت معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of mindfulness and compassion focused therapy (CFT) on mental rumination and anxiety of university entrance exam candidates 1400-1401 in Tehran

نویسنده [English]

  • hassan Yaghoubi
i do not have
چکیده [English]

The goal of doing this research is comparing the effectiveness of the mindfulness and Compassion-focused therapy on rumination and anxiety of graduate school entrance exam candidates in Tehran.

The current research is applied in nature and semi-experimental in terms of method. This research was conducted as a pre-test-post-test with a control group and for data analysis collected from the method-Descriptive and inferential statistics were used. The research population included all candidates for the post-graduate entrance exam in the academic year of 2021-2022 in Tehran. The studied sample included 45 people from the mentioned statistical population who were selected by the available method and randomly divided into three groups. Candidates were given two questionnaires (1- exam anxiety, Sarason in 1957 and 2- rumination, Nolen Hoeksma and Maro in 1991) mostly two online questionnaires. The present research was trying to compare the effectiveness of mindfulness training with compassion-based therapy in anxiety and rumination of entrance exam candidates and the results showed that no significant difference between the adjusted mean findings of the group of The Mindfulness training and group of therapy based on compassion in the post stage Test in anxiety variable, rumination and component was not observed. So the difference between the effectiveness of mindfulness and compassion-based therapy on anxiety and rumination in college entrance exam candidates is not significant.Key words: mindfulness-compassion-exam anxiety-rumination

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness
  • compassion
  • exam anxiety
  • rumination