بررسی رابطه بین تیپ های شخصیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

3 دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان،ایران

10.22034/jsetm.2023.429326.1023

چکیده

رابطه‌ای بین تیپ‌های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی وجود دارد. تیپ‌های شخصیتی می‌توانند تأثیر بسیاری بر روی روند یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشند. برخی از تیپ‌های شخصیتی مثل پشتکار، علاقه‌مندی به یادگیری، همکاری و توانایی‌های اجتماعی می‌توانند به پیشرفت تحصیلی کمک کنند. در عین حال، برخی تیپ‌های شخصیتی مثل عدم تمرکز، ناامیدی و نارسایی در مهارت‌های اجتماعی ممکن است به پیشرفت تحصیلی معضل‌ساز باشند. با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر این رابطه، نیاز به مطالعات و پژوهش‌های بیشتر در این زمینه وجود دارد.با این حال، هر فرد دارای ترکیب منحصر به فردی از ویژگی‌ها و تغیرات شخصیتی است، بنابراین تأثیر تیپ شخصیتی بر پیشرفت تحصیلی هر فرد ممکن است متفاوت باشد. همچنین، عوامل دیگر نظیر محیط خانوادگی، سطح پشتوانه آموزشی و روش‌های یادگیری نیز نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارند.هر چند تیپ شخصیت تاثیرگذار است، اما باید توجه داشت که هر فرد یک شخصیت منحصر به فرد دارد و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی نیز ممکن است متفاوت باشد. همچنین، عوامل دیگر نظیر تعهد، پشتکار، استقامت و سازماندهی نیز در کنار تیپ شخصیت، نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی افراد ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between personality types and academic achievement in second year elementary school students

نویسندگان [English]

  • mina nirokar 1
  • zahra rezvani 2
  • vahid banisi 3
1 PhD student in educational psychology, Islamic Azad University, Bandar Abbas branch
2 Master of Educational Management, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran
3 Doctorate in Educational Management, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

There is a relationship between personality types and academic progress of primary school students. Personality types can have a great impact on the learning process and academic performance of students. Some personality types such as perseverance, interest in learning, cooperation and social abilities can help academic progress. At the same time, some personality types such as lack of concentration, frustration and inadequacy in social skills may be problematic for academic progress. However, for a more accurate assessment of this relationship, there is a need for more studies and research in this field .However, each person has a unique combination of personality traits and variables, so the influence of personality type on the academic achievement of each person may be different. Also, other factors such as family environment, level of educational support and learning methods also play an important role in the academic progress of students. Although personality type is influential, it should be noted that each person has a unique personality and its impact on academic progress may also be different. Also, other factors such as commitment, perseverance, endurance and organization play an important role in people's academic progress along with personality type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality type
  • academic progress
  • elementary school
Garossi M, Dadashpour S. A comparative study of media literacy models and its effect on promoting students' media literacy. Research Quarterly in Communication Sciences, 2019; 7(27): 27-42.
Hobbs R. Digital and media literacy: A plan of action. The Aspen Institute. 2010.
Kabiri M, Khani A, Asgari R. Media literacy and university: investigating the effect of media literacy education on the prevalence of fake news among students. Media Cultural Studies, 2012; 8(28): 26-29.
Mehramohmadi M, Taghizadeh M, Hosseini S, Yazidi D. Investigating the media literacy status of students of public universities in Tehran province. Journal of Culture and Communication, 2016; 23(2): 110-187.
Toman E, Voogt J. A review of literature on media literacy in the digital era: Key concepts, frameworks, and standards for media literacy education. Journal of Media Literacy Education, 2019; 11(2):71-95.
Toman E, Voogt J. Developing a media literacy model for the 21st century: A systemic view on media literacy education in an online social world. Journal of Media Literacy Education, 2018; 10(2): 89-104.