فرصت ها وتهدید های آموزش غیررسمی در آموزش ریاضی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان،ساری .ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی،کارشناس آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن

10.22034/jsetm.2024.434017.1024

چکیده

هدف پژوهش حاضربررسی فرصت ها وتهدید های آموزش غیررسمی در آموزش ریاضی می باشد. متخصصان آموزش ریاضی بر این مهم متفقّند که یادگیری ریاضیات نه در کلاس درس شروع می شود و نه پایان می یابد. کودکان مفاهیم مقدماتی ریاضی را مانند سایر مفاهیم در تعامل با محیط و اطرافیان و قبل از ورود به مدرسه یاد می گیرند.

درس ریاضی عموماً برای بچه‌ها مشکل و حتی همراه با ترس و وحشت است. این در حالی است که درس ریاضی یکی از چند درسی است که در باز کردن ذهن دانش‌آموز و آموزش چگونه اندیشیدن نقش درجه اول دارد. بسیاری از معلمان که هم به آموزش درس ریاضی علاقمندند و هم اشتیاق آموختن آن را به بچه‌ها دارند، همواره دنبال راه و روش‌هایی هستند که این درس را شیرین و فهمیدنی کنند و در واقع بچه‌ها را با ریاضیات آشتی دهند.بنظر می توان با ایجاد فرصت واستفاده از آموزش غیر رسمی تهدید ترس از ریاضی وضعف آن را بر طرف نمود. وتبدیل به یک فرصت کرد.

واژه های کلیدی: فرصت ها ،تهدید ها، یادگیری غیررسمی ،یادگیری ریاضی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Opportunities and threats of non-formal education in mathematics education

نویسندگان [English]

  • hamze abar 1
  • saeed Melantage Kasgari 2
1 Educational Sciences, Farhangian University, Sari, Iran
2 Senior expert in educational planning, primary education expert in Tonkabon city
چکیده [English]

​The purpose of the current research is to investigate the opportunities and threats of non-formal education in mathematics education. Mathematics education experts agree that learning mathematics neither begins nor ends in the classroom. Children learn basic mathematical concepts like other concepts in interaction with the environment and people around them and before entering school.

Mathematics lessons are generally difficult for children and even associated with fear. Meanwhile, the math lesson is one of the few lessons that play a primary role in opening the student's mind and teaching how to think. Many teachers, who are both interested in teaching mathematics and are eager to teach it to children, are always looking for ways and methods to make this lesson sweet and understandable, and actually make children reconcile with mathematics. It seems that by creating opportunities And the use of informal education eliminated the threat of fear of mathematics and its weakness. And turned into an opportunity.

Keywords: opportunities, threats, informal learning, learning mathematics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunities
  • threats
  • informal learning
  • learning mathematics
Ashman AF. A learning experience. Journal of CognitiveEducation, 1997; 6: 75-79.
Aubey C. An investigan of the mathematical competencies whichyoung children bring to school British Educational Research Journal, 1993; 19(1): 27-41
 Boekaerts M, Minnaert A. Self-regulation with respect to informlearning. International Journal of Educational Research, 1999; 31: 533-544.
Carraher TN, Carraher DW, Schliemann A. Written and oralmathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 1987; 18(2): 83-97.
Crane V. 1994. An introduction to informal science learning research. InV. Crane, Informal science learning
Crane V. Informal science learning: What the research says abouttelevision, science museums, and community-based projects. Deham, MA:Research Communications
Kaufman R, Herman. 2012. Strategic planning in the educational system: Rethinking the reconstruction of structures, re-creation, translation of elders and merchants. Tehran: Rovan.
Resnick LB. Learning in school and out. Educational Researcher, 1987; 16: 13-20.
Robinson P. Learning simple and complex second language rules implicit, incidental, rule-search, and instructed conditions. Studies in Second Language  Acqusition, 1996; 18: 27-67.
Schauble L, Beane DB, Coates GD, Martin L M, Sterling PV. Outside the classroom walls: Learning in informal environments. In L. Schauble, & R. Glaser, Innovations in learning: New environments for education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.  1996; 5-24