پیش‌بینی مهارت‌های ارتباطی و راهبردهای فراشناخت با میانجیگری هوش هیجانی در معلمان مدارس غیرانتفاعی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران غرب ،تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران.

3 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

10.22034/jsetm.2024.437356.1026

چکیده

مقدمه : معلمان اثر بنیادینی بر آموزش و پرورش هر کشور دارند و می‌توانند در تعیین سرنوشت یک کشور از طریق آموزش دانش‌آموزان داشته باشند، لذا شناسایی خصوصیاتی که می‌توانند به طور غیرمستقیم با ارتقا سطح دانش در جامعه مرتبط باشند، ضروری می‌نماید .

هدف : پژوهش حاضر به منظور پیش‌بینی مهارت‌های ارتباطی و راهبردهای فراشناخت با میانجیگری هوش هیجانی در معلمان مدارس غیرانتفاعی شهر تهران، انجام شد.

روش : به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه معلمان مدارس غیرانتفاعی شهر تهران که در سال تحصیلی 1402-1403 مشغول به تدریس بوده اند، نمونه ای به حجم 351 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی کویین‌دام، پرسشنامه راهبردهای فراشناخت(MCQ) و پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان استفاده شد. داده‌های پژوهش از طریق آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزارآماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها : نتایج بدست آمده نشان داد که همبستگی بین راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی در سطح 001/0 معنی دار است و همچنین همبستگی بین مهارت های ارتباطی و هوش هیجانی در سطح 001/0 معنادار می باشد.

نتیجه گیری : نتایج نشان‌دهنده آن است که هوش هیجانی براساس راهبردهای فراشناختی، مهارت‌های ارتباطی را میانجی‌گری می‌کند. بنابراین متولیان امر باید سعی کنند نسبت به مهارت‌های ارتباطی معلمان براساس راهبردهای فراشناخت تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

کلید واژه : مهارت‌های ارتباطی، راهبردهای فراشناخت، هوش هیجانی، معلمان، مدارس غیرانتفاعی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of communication skills and meta cognitive strategies with the mediation of emotional intelligence in teachers of non-profit schools in Tehran

نویسندگان [English]

  • parenaz banisi 1
  • Shahnaz Tizdastazar 2
  • Hassan Shahrakipoor 3
1 Associate Professor, Educational Management, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Tehran, Iran
2 Master's student in educational management, Islamic Azad University, Electronic Department, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Educational Management, Islamic Azad University, Roudhan Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Teachers have a fundamental effect on the education of any country and can determine the destiny of a country through the education of students, so it is necessary to identify the characteristics that can be indirectly related to the improvement of the level of knowledge in society.

Objective: The present study was conducted to predict communication skills and metacognitive strategies with the mediation of emotional intelligence in teachers of non-profit schools in Tehran.

Method: In order to achieve the objectives of the research, a sample of 351 people was selected from among all the teachers of non-profit schools in Tehran who were teaching in the academic year of 1402-1403 using a multi-stage cluster random sampling method. Queendom communication skills questionnaire, metacognitive strategies questionnaire (MCQ) and Bar-on emotional intelligence questionnaire were used to collect data. Research data were analyzed through Pearson correlation tests and multiple regression analysis using SPSS statistical software.

Findings: The results showed that the correlation between metacognitive strategies and emotional intelligence is significant at the 0.001 level, and also the correlation between communication skills and emotional intelligence is significant at the 0.001 level.

Conclusion: The results show that emotional intelligence mediates communication skills based on metacognitive strategies. Therefore, those in charge should try to take necessary measures regarding the communication skills of teachers based on metacognitive strategies.

Keywords: communication skills, metacognitive strategies, emotional intelligence, teachers, non-profit schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills
  • metacognitive strategies
  • emotional intelligence
  • teachers
  • non-profit schools
Amirian L, Ghadam Pour E, Abbasi M. Investigating the mediating role of communication skills and academic skills in relation to parenting styles, metacognitive beliefs and stress coping styles with risk-taking of adolescent students with high-risk behaviors. Rooyesh 2022; 11 (3) :11-24. [Persian]
Banisi P, Farhadi Afshar P. Teaching communication skills. Academic Jihad Publications, 2022. [Persian]
Curci A, Lanciano T, Soleti E. Emotions in the Classroom: The Role of Teachers’ Emotional Intelligence Ability in Predicting Students’ Achievement. The American Journal of Psychology, 2014; 127 (4): 431-445.
Drigas A, Papoutsi C, Skianis C. Metacognitive and Metaemotional Training Strategies through the Nine-layer Pyramid Model of Emotional Intelligence. International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT (iJES), 2021; 9(4): 58-76.
Gholami Avati R, Ahmadnejad SA,  Zahedi Qadiklai A. Investigating the relationship between emotional intelligence and communication skills of managers and employees of rural cooperative administration and rural cooperative companies in Golestan province, National Conference on New Achievements in Management, Economics and Accounting Research, Isfahan. 2020. [Persian]
Ghorbani M, Jalalundi M, Dolatabadi H. The role of metacognitive strategies and emotional intelligence in predicting the writing skills of sixth grade students. Cognitive Strategies in Learning, 2018; 8(14): 225-239. [Persian]
Hajipour H, Adib Saber F. Investigating the relationship between emotional intelligence and communication skills, satisfaction and job commitment of physical education teachers in Langrod city, the fifth international conference on modern researches in sports sciences and physical education, Hamedan. 2019. [Persian]
Jamal Abadi P, Mirshahi F, Beheshtipour H. Emotional intelligence and its place in effective communication. International research conference in science and technology, 2015. [Persian]
Mohammadi Ahmadabadi N, Falahzadeh T. The effect of emotional intelligence and communication skills on conflict management practices among school administrators. Education management and perspective, 2019; 2(4 (6)) . [Persian]
Moharri S. Investigating the effect of communication skills and behavior on attracting customers. The third international conference on new researches in management, economics and accounting, 2015.  [Persian]
Nasiri R, Bagharian Shaban A, Azadi R. Investigating the relationship between emotional intelligence and communication skills with the job performance of elementary school teachers in Faridoonkanar city in the academic year of 2021-2022. Journal of Psychological Studies and Educational Sciences, 2023; 5(50). [Persian]
Saadipour I, Ebrahimi Qavam S, Farkhi NA, Asadzadeh H, Samati N. Academic performance prediction model based on the components of emotional intelligence, problem solving skills and motivation to progress with the mediation of learning strategies (cognitive and meta-cognitive) in smart and normal school students. Research in educational systems, 2017; 12(40): 65-90. [Persian]
Sayadi S, Masrabadi J. Meta-analysis of the effectiveness of concept map training on cognitive, meta-cognitive and emotional indicators of academic progress. Cognitive Strategies in Learning Quarterly, 2017; 6(11): 67-94. [Persian]
Seif AA. Modern educational psychology. Tehran: Doran Publications. 2023. [Persian]
Sheikhani A, Shujaei Fard A. Investigating the relationship between emotional intelligence and metacognition with problem solving skills in first grade high school students in Shiraz. Approach to Philosophy in Schools and Organizations, 2023;  2(1): 1-13. [Persian]
Tavasolinejad M, Shabani Kh. The relationship between teachers' emotional intelligence and their communication skills (case study: primary school teachers of Chalus city), 7th National Conference on New Approaches in Education and Research, Mahmoudabad. 2022 [Persian]