اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهبود علائم خلقی افسردگی زنان بدسرپرست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب ، تهران ، ایران

2 دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان،ایران

3 دانشیار مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،تهران،ایران

10.22034/jsetm.2023.419932.1019

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود علائم خلقی افسردگی زنان بدسرپرست در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است. طرح این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان بدسرپرست ۲۰ تا ۳۰ ساله خیریه ای در شهر تهران است که دارای اختلال افسردگی هستند. حجم نمونه در این پژوهش۳۰ نفر است. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفته است که بطور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شده اند (هر گروه ۱۵ نفر). ابزارهای پژوهشی شامل پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه ارزش گزینی است و متغیرهای مورد نظر عزت نفس پایین، ناامیدی و دشواری در تصمیم گیری می باشد. مداخله شامل ۸ جلسه چهل و پنج دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به گروه آزمایش است. به منظور بررسی نرمال بودن داده های پیش آزمون و پس آزمون، از آزمون شاپیرو ویلک و آزمون لوین استفاده شده است. جهت تحلیل یافته های این پژوهش از تحلیل کوواریانس (آنکووا) با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ویرایش ۲۲.۰ استفاده شده است. تحلیل یافته ها بیانگر این نکته است گروه آزمایش پس از دریافت مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تفاوت معنی داری نسبت به گروه کنترل در متغیرهای مورد بررسی نشان می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یک مداخله اثرگذار در کاهش علائم خلقی افسرگی در زنان بدسرپرست می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on improving mood symptoms of depression in abused women

نویسندگان [English]

  • atousa ghahraman 1
  • vahid banisi 2
  • parenaz banisi 3
1 Islamic Azad University West Tehran Branch - Payambar-e Azam Complex
2 Doctorate in Educational Management, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran
3 Islamic Azad University, Tehran West Branch
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of acceptance and commitment therapy on improving mood symptoms of depression in abused women in 1402. The design of this research is semi-experimental and pre-test-post-test with a control group. The statistical population of this research includes abused women aged 20 to 30 under the support of Sarai Gohar charity in Tehran, who have major or chronic depressive disorder according to the confirmation of the psychologist. The sample size in this research is 30 people and the sampling was done using available sampling method. The samples are randomly divided into two experimental groups and a control group (15 people in each group). Research tools include Beck Depression Questionnaire and Value Selection Questionnaire, and the desired variables are low self-esteem, despair and difficulty in making decisions. The intervention consists of 8 sessions of forty-five minutes of treatment based on acceptance and commitment to the experimental group. In order to check the normality of pre-test and post-test data, Shapiro-Wilk test and Levin test were used. To analyze the findings of this research, analysis of covariance (ANCOVA) was used using SPSS software version 22.0. The analysis of the findings shows that the experimental group after receiving the treatment intervention based on acceptance and commitment shows a significant difference compared to the control group in the studied variables. Therefore, it can be concluded that treatment based on acceptance and commitment is an effective intervention in reducing mood symptoms of depression in abused women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abusived women
  • treatment based on acceptance and commitment
  • mood symptoms of depression